تبلیغات
گروه آموزشی طراحی دوخت استان کهگیلویه و بویراحمد - قواعد طرح سوال

قواعد طرح سوال

نویسنده :فریبا حیدری
تاریخ:یکشنبه 3 اسفند 1393-06:57 ب.ظ

انواع سوال

به نام خدا مطالبی راجع به ارزشیابی و تهیه انواع سوالات به همراه قواعد تهیه سوالات برای طرح سوالات

اندازه گیری : عبارتست از فرایندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.مثلاًنمره آزمون،قدوهوشبهر

آزمون : فعالیتی که نیاز به وسیله ای داردکه به آن وسیله اندازه گیری می گویند.مثل : متر،ترازویاتعدادمسائلی که شاگرد درست حل می کند.

آزمودن :وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربیتی فرد از آزمون استفاده می شود به این عمل آزمودن گفته می شود.

سنجش : زمانی که در اندازه گیری به جای آزمون از وسایل دیگری استفاده می شود به آن سنجش گویند.

مهم ترین وسیله اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون است.آزمونهای پیشرفت تحصیلی کتبی را می توان به دو دسته عینی و غیر عینی(ذهنی) تقسیم کرد.آزمونهای عینی آزمونهایی هستند که هم سوالها و هم جوابها در اختیار آزمون شوندگان قرار می گیرد وآزمون شوندگان از بین جوابها یکی را انتخاب می کنند.به این آزمونها ،آزمونهای بسته پاسخ می گویند. انواع آزمونهای عینی یا بسته پاسخ عبارتند از : صحیح غلط ، جورکردنی ، چند گزینه ای.آزمون شوندگان در جواب دادن به سوالهای صحیح غلط ، درست یا نادرست بودن سوالها را تعیین می کنند.در سوالهای جور کردنی ، تعدادی پرسش را با تعدادی پاسخ جور می کنندودر سوالهای چند گزینه ای ، پاسخ صحیح را از میان تعدادی پاسخ پیشنهادی انتخاب می کنند.در تصحیح برگه های آزمونهای عینی نظرشخصی معلم هیچ گونه دخالتی نداردو از این رو به این آزمونها ،آزمونهای عینی می گویند.

آزمونهای ذهنی که به آنها آزمونهای تشریحی یا انشایی می گویند،آزمونهایی هستندکه در آنها سوالها در اختیار آزمون شوندگان گذاشته می شود واو جواب سوالهارا خود آماده می کندو در برگه امتحانی می نویسد. به همین علت به این آزمونها باز پاسخ نیز گفته می شود.این آزمونها دو دسته هستند: گسترده پاسخ ومحدود پاسخ. در آزمون گسترده پاسخ، برای پاسخ آزمون شوندگان هیچ محدودیتی وجود نداردو او آزاد است تا هرگونه که مایل است پاسخ خود را بپروراندو سازمان دهد اما در آزمونهای محدود پاسخ آزمون شونده در دادن پاسخ به سوالها آزادی کامل نداردو سازنده آزمون پاسخ دهنده را ملزم می کند تا پاسخ های خود را در چهار چوب و شرایطی محدود سازد. نوع دیگری از آزمون نیز وجود دارد که حد وسط دو نوع آزمون عینی و ذهنی است که به این ها کوته پاسخ می گویند.جواب سوالهای آزمون کوته پاسخ به یک یا چند کلمه(حداکثر یک جمله) یا یک عدد یا یک علامت خلاصه می شود.

قواعد تهیه سوالات تشریحی :

1-سوالات تشریحی را تنها برای اندازه گیری هدفهای تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی استفاده کنید.

2- صورت سوالهای تشریحی را با عبارات وکلمات روشن و واضح بنویسید و از کلی گویی و ابهام بپرهیزید.

3- از کاربرد کلمات "چه کسی " ، "چه وقت "و" کجا " بپرهیزید ، زیرا جواب این سوالات کوته پاسخ هستند. بهتر است از کلمات چرا" "چگونه" و "به چه دلیل " استفاده کنید.

4- تا حد امکان از سوالهای تازه و موقعیت های جدید استفاده کنید. یعنی حفظ کتاب برای جواب دادن کارساز نباشد

5- سوالها مربوط به موضوعات و عقاید بحث انگیز باشد تا آزمون شونده بتواند برای مستند کردن عقیده انتخابی خود شواهد لازم را گرد آوری کند.

6- به آزمون شونده حق انتخاب چند سوال از میان تعدادی سوال را ندهید.مثلاً : از 10 سوال زیر به 8 سوال به انتخاب خود جواب بدهید.

7- برای پاسخ دادن به سوال زمان کافی در نظر بگیریدوزمان هر سوال را نیز جداگانه در نظر بگیرید.

8- با نوشتن سوالهایی که به جواب کوتاه نیاز دارند،تعداد سوال ها را افزایش دهیدو از ضعف نمونه گیری بکاهید.

9- عواملی که در ارزشیابی آزمون تشریحی دخالت خواهید داد را از پیش مشخص کنید و به اطلاع آزمون شوندگان برسانید مثل : املای درست کلمات ، رعایت قواعد درست کلمات ، رعایت قواعد نگارش و خوش خط نویسی.

انواع آزمونهای کوته پاسخ :

1) نوع پرسشی : الف)مرکز استان مازندران کجاست؟ ب)یک متر چند سانتی متر است؟

2) نوع کامل کردنی : الف)بزرگترین دریاچه جهان دریاچه .................. است. ب) ......... = 2 ÷ 8 + 4

3) نوع تشخیصی یا تداعی : الف) بعد از نام هر استان ، نام مرکز آن را بنویسید.

خوزستان .......................... خراسان شمالی : ................................ مرکزی : ...................................

کاربرد آزمونهای کوته پاسخ : برای اندازه گیری هدفهای شناختی سطوح پایین به ویژه دانش یا معلومات مفید است.سوالهای آزمونهای کوته پاسخ با کلمات ، اعداد ، اسامی اشخاص ، مکانها ، اشیا ، فرایندها و رنگها سرو کار دارد. هم چنین معرف تاریخها ، فاصله ها ، هزینه ها و جمعیت ها است.

قواعد تهیه سوالات کوته پاسخ :

1-هرسوال باید موضوع مهمی را شامل شود. مثل : در چه سالی زلزله بزرگ در سرعین رخ داد؟

2- صورت سوال باید طوری باشدکه به پاسخ مشخص و واحدی نیاز داشته باشد. یعنی سوال مبهم و چند پهلو نباشد.نام علمی زنگ آهن چیست؟

3- در سوالهایی که پاسخ های آنها اعداد است واحدمقیاس و میزان باید مشخص شود.

4- درسوالات کوته پاسخ کامل کردنی ، تنها کلمات و عبارات مهم را حذف کنید.

بزرگترین قله ایران ، قله ................................ است.

5- درسوالات کامل کردنی تعداد زیادی جای خالی منظور نکنید.

مثال: جانوران به دو دسته ........................ و ......................... تقسیم می شوند که در مناطق ................... ، ........................ ، ........................ زندگی می کنند.

6- جای خالی سوالات کامل کردنی را تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی سوال قرار دهید.تا شاگردان قبل از رسیدن به جواب با خواندن سوال از موضوع اطلاع حاصل نمایند.مثال : بزرگترین شهر هر استان که با شهرهای دیگردر ارتباط است ........................ آن استان نام دارد.

7- تا حد امکان به جای سوالهای کامل کردنی از سوال های پرسشی استفاده کنید.چون تهیه آن آسانتر است، دارای ابهام کمتری است ، پاسخ دادن به سوال پرسشی برای شاگرد آسانتر است. مثال : پایتخت عراق شهر.......................... است. مثال پرسشی : نام پایتخت کشور عراق چیست؟ ................

8- درسوال کامل کردنی ، از کاربرد اشارات دستوری و موارد دیگر که جواب را مشخص می کنند خودداری کنید.مثال (را)برای مشخص کردن مفعول

9- صورت سوال را با نقل عین جملات کتاب ننویسید.تا دانش آموزان تشویق به حفظ کتاب نشوند.

قواعد تهیه سوالات عددی :

1-تا حد امکان از اعداد ساده استفاده کنید. هدف این سوالات آزمون کردن فهم دانش آموزان از جریان یا فرایند محاسبات است نه دقت در محاسبات عددی(یعنی از اعدا د دارای اعشار زیاد استفاده نکنیم )

2- تا حد امکان مسائلی را مطرح کنید که دارای جواب صحیح باشند .

3- میزان دقت مورد انتظار را تعیین کنید. مثل : عدد را به مخلوط تبدیل کنید ، ساده کنید ، به صورت اعشاری بنویسید یا به عدد صحیح تبدیل کنید.

4- اگر لازم است شاگردان در پاسخ خود واحد را نیز بنویسند، به اطلاع شاگردان برسانید.مثل نوشتن سانتی متر مربع ، هکتار ، لیتر یا کیلومتر

5- در صورت امکان مسائل پیچیده و چند مرحله ای را به تعدادی مسئله یک مرحله ای ساده تقسیم کنید. یعنی پیدا کردن مساحت مربع منوط به پیدا کردن محیط شکل دیگر نباشد. مثل : محیط مربعی با محیط مثلث برابر است اگر محیط مثلث 24 سانتی متر باشد، مساحت مربع را حساب کنید .

 منبع:دبیرخانه کشوری پوشاک
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo